site-logo

Đội ngũ

Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái

CMO

Lê Hoàng Khang
Lê Hoàng Khang

SEO

Nguyễn Phước Dưỡng
Nguyễn Phước Dưỡng

Technical Leader

Phạm Trung Sơn
Phạm Trung Sơn

Technical Leader

Phạm Trung Sơn
Phạm Trung Sơn

Technical Leader

Lê Hoàng Khang
Lê Hoàng Khang

SEO

Nguyễn Phước Dưỡng
Nguyễn Phước Dưỡng

Technical Leader

Lê Hoàng Khang
Lê Hoàng Khang

SEO

Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái

CMO

Nguyễn Phước Dưỡng
Nguyễn Phước Dưỡng

Technical Leader

Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái

CMO

Phạm Trung Sơn
Phạm Trung Sơn

Technical Leader